ကြိုက်တာ ရွေးပါ၊ အရောင်ခြယ်ပါ သင်ခန်းစာ
အောင်မြင်ပြီးမြောက်ခြင်း ဂုဏ်ပြုလွှာ